تعداد مقالات: 529
151. طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران

دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 55-106

10.22054/jims.2018.28335.1960

عبدالرضا صدیق پور؛ مصطفی زندیه؛ اکبر عالم تبریز؛ بهروز دری نوکورانی


156. مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 61-94

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح


161. چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح درصنایع" مورد مطالعه صنعت خودروسازی پارس"

دوره 17، شماره 55، زمستان 1398، صفحه 65-99

10.22054/jims.2019.41703.2313

محمدرضا نعمت الله؛ مجید ضماهنی؛ محمدرضا دارایی؛ امیرحسین امیرخانی


164. راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 73-95

سعید رضا سلامی؛ مهدی گودرزی


165. انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 73-96

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان


167. مکان یابی تسهیلات نامطلوب با استفاده از روش آزادسازی لاگرانژ

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 81-108

10.22054/jims.2018.10476.1383

پری‌سیما پاک‌روان؛ جواد بهنامیان


172. برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 57-71

محمدرضا تقوا؛ هادی اسماعیل زاده؛ امیر محترمی


173. یک رویکرد TOPSIS فازی با اوزان ترکیبی برای انتخاب فروشندة سیستم های مخابراتی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 61-87

محمد امین نایبی؛ ابوذر پارسانژاد؛ محمد رضا پارسانژاد