تعداد مقالات: 529
53. طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت )رویکرد مدل کانو فازی(

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 6-21

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد


58. مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 15-35

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا


61. ارائه مدلی برای ارزیابی ریسک‌های زنجیره تامین با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 34، پاییز 1393، صفحه 19-40

محمد حیاتی؛ محمد عطایی؛ رضا خالو کاکایی؛ احمد رضا صیادی


63. زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 21-47

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی


64. مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 21-39

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی


65. ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 21-40

اکبر عالم تبریز؛ امیر سالار محمدی؛ میر سامان پیشوایی


67. تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 21-39

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی


70. ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 22-43

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب


71. طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

دوره 11، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 23-50

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار


73. بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 23-47

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا


75. طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 23-48

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی