تعداد مقالات: 404
126. بررسی شکاف های پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش با استفاده از تکنیک آنالیز فاصله

دوره 9، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 51-84

محمد جعفر تارخ؛ رحمت میرزایی سروکلائی؛ نغمه الوندی


127. مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک NSGA𝚰𝚰 الگوریتم

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 53-74

10.22054/jims.2016.3910

عباس فدایی؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه


130. راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 73-95

سعید رضا سلامی؛ مهدی گودرزی


131. ارائه مدل ترکیبی GP-ANP جهت طرح ریزی محصول در QFD

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 41-74

منصور مومنی؛ علی آتش سوز


132. کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 49-70

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


133. بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 45-64

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی


135. تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 55-70

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی


136. پشتیبانی فناوری اطلاعات از مدیریت دانش

دوره 3، شماره 9، تابستان 1384، صفحه 41-56

نور محمد یعقوبی؛ رقیه سادات کوچک زاده


139. انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

دوره 4، شماره 12، بهار 1385، صفحه 73-96

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان


141. فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 55-73

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقر زاده آذر


143. انتخاب تامین کننده تحت عدم قطعیت با استفاده از برنامه ریزی سازشی بازه ای

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 55-74

پیام چینی فروشان؛ بهروز پورقناد؛ روزبه عزیز محمدی؛ سید حسین رضوی


144. مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 49-73

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی


147. ارزیابی و اولویت بندی استراتژی ها با استفاده از تکنیک الکتره 3 در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت تماد)

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 49-79

ابوالفضل کزازی؛ مقصود امیری؛ فاطمه رهبر یعقوبی


148. الگوریتمی جهت حل مسئله کوتاه ترین مسیر مبتنی بر قوانین مدارهای الکتریکی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1390، صفحه 39-61

علی خاتمی فیروزآبادی؛ حسین محبی؛ محمد زارعی محمود آبادی


149. ارزیابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبی (مورد: صنایع کاشی و سرامیک استان یزد)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 49-74

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میر غفوری


150. بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 49-70

فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی؛ ابراهیم مشرقی