نویسنده = علی محقر
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 1-22

10.22054/jims.2017.8114

علی محقر؛ سارا آریائی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان