نویسنده = علی اکبر جوکار
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور

دوره 11، شماره 31، زمستان 1393، صفحه 101-125

محمد مهدی پرهیزکار؛ علی اکبر جوکار؛ ولی محمد درینی