ارائه یک مدل یکپارچه مکانیابی-تولید-توزیع در زنجیره تامین سبز با در نظرگرفتن سطح سرویس‌دهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی کاسپین، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی فومن، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/jims.2018.22216.1771

چکیده

یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه‌های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می‌تواند دست‌یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت‌ها مصوب شده است، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های تولید و توزیع ایجاد کرده و اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است . در این مقاله، یک مدل جدید برای مسئله مکانیابی - تولید - توزیع یکپارچه در یک زنجیره ‌تأمین سبز سه سطحی شامل کارخانه‌های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارائه شده است. تابع هدف شامل کمینه‌سازی کل هزینه‌های زنجیره و همچنین کمینه‌سازی میزان انتشار گاز CO2 در طول زنجیره می‌باشد. همچنین مقادیر تقاضا و سطح سرویس مشتریان در مدل پیشنهادی به‌ صورت اعداد فازی Z بیان شده تا قابلیت اطمینان اعداد تصمیم‌گیری نیز در کنار آنها از کارشناسان اخذ شود. از طریق ارائه یک مطالعه موردی، کاربردپذیری و کارایی مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو شاخص سطح سرویس مشتریان و رویکرد سبز در تولید و توزیع، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین به منظور حل مدل پیشنهادی، از نرم افزار تجاری گمز استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد مطلوب مدل پیشنهادی در کاهش هزینه‌ها در زنجیره تامین سبز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An integrated location-production-distribution model in the green supply chain considering customer service level

نویسندگان [English]

  • saeed mousakhani 1
  • Mohamad Sadegh Sangari 3
1 Department of Industrial Engineering, Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
3 Department of Industrial Engineering, Fouman Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Integrated production-distribution planning is one of the main issues in supply chain management that plays an important role in reducing supply chain costs. In addition, choosing optimal location of distribution centers can facilitate achieving this goal. On the other hand, environmental lows and regulations established by governments impose constraints to production and distribution activities and make necessary the adoption of green supply chain approach more than ever.In this paper, a novel model is developed for integrated location-production-distribution planning in a three-echelon green supply chain consisting of manufacturing plants, distribution centers, and customers with multiple products and multiple time periods. The objective function includes minimization of the total supply chain costs as wll as CO2 emissions throughout the chain. Also, the customer demand and service level are expressed as fuzzy Z-number in order to obtain the reliability of the values from the experts. The applicability and efficiency of the proposed model is demonstrated through a real case study considering two indexes of level of customer service and green production and distribution. In order to solve the proposed model, GAMS software package is used. The obtained results show satisfactory performance of the proposed model in reducing costs in the green supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production-distribution planning
  • Location
  • Green supply chain
  • Customer service level؛ Fuzzy Z-number