مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی با در نظر گرفتن روابط متقابل ریسک پروژه: بیشینه نمودن مطلوبیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران

10.22054/jims.2019.25341.1875

چکیده

امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک‌هایی می‌باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک‌ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می‌شوند. درواقع ریسک‌ها در یک پروژه متقابلاً روی‌هم تأثیر می‌گذارند و ریسک مستقل به‌ندرت وجود دارد. اجرا و مدیریت پروژه‌های مختلف ازجمله پروژه‌های ساختمانی، دارای موارد مبهم فراوانی است. این‌گونه موارد که عدم قطعیت نامیده می‌شوند، نتیجه را گاهی بهتر و گاهی بدتر ازآنچه پیش ‌بینی‌ شده است، تغییر می‌دهند. در پروژه‌های ساختمانی که تعامل‌های متفاوتی در بین ارکان داخل و خارج آن در جریان است، پیچیدگی، چالش و عدم قطعیت بیشتر است. از این رو به‌منظور تحقق اهداف کمی و کیفی این دسته از پروژه‌ها با توجه به فعالیت‌ها و پیچیدگی ارتباطات آن‌ها استفاده از چارچوبی جهت شناسایی ریسک‌ها، نظارت و کنترل آن‌ها ضروری است. در این مقاله ابتدا یک پروژه ساختمانی را مد نظر قرار می-دهیم و با توجه به نظرات متخصصین و برگزای یک جلسه طوفان ذهنی ریسک های مربوط به آن را مشخص می نماییم. سپس با بهره گیری از نظرات متخصصین، استراتژی های پاسخ دهی به هر ریسک را شناسایی و درنهایت از یک مدل بهینه برای انتخاب استراتژی‌های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک استفاده می نماییم. یافته اصلی از طریق تحلیل پروژه موردنظر این است که توجه کم یا غفلت از وابستگی متقابل ریسک ها، مطلوبیت مورد انتظار را کاهش و هزینه پیاده‌سازی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk management in construction projects taking into account the cross-project risks: utility maximization

نویسندگان [English]

  • Masoud Fazli
  • Ali Fallah
  • Amir KHakbaz
Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Shomal University, Amol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, risk management is a good way to deal with the risks that may occur in a project. In risk response analysis, risks are often assumed to be interdependent. In fact, the risks affect one project in the opposite direction. Implementing and managing various projects, including construction projects, has a lot of ambiguous cases. Such cases, called uncertainty, change the outcome sometimes better, and sometimes worse than anticipated. Complexity, challenge and uncertainty are more common in building projects with different interactions between the pillars inside and outside it. Therefore, in order to realize the quantitative and qualitative goals of these projects, it is necessary to use a framework for identifying risks, monitoring and controlling them in relation to the activities and complexity of their communications .In this article, first we consider a construction project and then, with experts' opinions and a brain storm meeting, we identified the risks involved, then, according to experts, we determined the strategy for each risk. Finally, we have used an optimal model for choosing risk response strategies with respect to the risks’ interdependence. The main finding through the analysis of the project is that the low attention or neglect of the interdependence of risk reduces the expected utility and increases the implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk Management
  • Uncertainty
  • Risk interdependence
  • Construction project