طراحی مدل ترکیبی منبع یابی در زنجیره تامین با بکار گیری فرایند تحلیل شبکه‌ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت کابل البرز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه تهران (واحد پردیس فارابی)

3 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری

چکیده

ترکیب انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، یک تصمیم مهم در طراحی و عملیاتی کردن زنجیره تامین می باشد. شاخص های مختلفی در این تصمیم موثر اند و می تواند به صورت یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره گروهی که به معیارهای کمی و کیفی و شمار تامین کنندگان نیازمند است، تبیین گردد. به علاوه، در عمل تصمیم گیرندگان نمی توانند به راحتی با ارزشهای عددی و قطعی در مورد جایگزین ها قضاوت کنند و معمولا با ارزیابی هایی غیرمطمئن و ناقصی مواجه می شوند.
بدین منظور، این مقاله یک مدل چند معیاره فازی برای ارزیابی و تخصیص سفارش به تامین کنندگان توسعه می دهد. ابتدا ارزیابی تامین کنندگان با در نظر گرفتن 16 معیار و با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه ای و ویکور در محیط فازی انجام می گیرد. سپس با استفاده از مدل ریاضی چندهدفه فازی تخصیص سفارش صورت می گیرد. در انتها مدل فازی به روش تیواری حل می شود.
اثربخشی مدل و متد حل پیشنهادی در کسب جواب مناسب بوسیله یک مثال در مطالعه‌ای واقعی نشان داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a hybrid sourcing model in the supply chain by using ANP, VIKOR and multi-objective model in fuzzy environment (Case Study: Alborz Cable Company)

چکیده [English]

Integration of supplier selection and order allocation is an important decision for both designing and operating supply chains. Several criteria affect this decision, and can be considered as a complex group multiple criteria decision making problem which requires the number of alternative suppliers and quantitative and qualitative criteria. Additionally, decision makers cannot easily express their judgments on the alternatives with exact numerical values in many practical situations, and there usually exists uncertain and incomplete assessments.
Therefore, this paper develops a fuzzy MCDM model to evaluate and order allocation to the candidate suppliers. First, suppliers are evaluated, considering 16 criteria, by a hybrid ANP- VIKOR method in fuzzy environment. Then, a fuzzy multi-objective mathematical model is proposed to order allocation. Finally, the fuzzy model is solved by Tiwari method.
The effectiveness of the model and the proposed solution method in obtaining suitable solution is demonstrated by a numerical example in a real case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sourcing
  • Fuzzy ANP
  • Fuzzy VIKOR
  • Fuzzy multi-objective model
  • Tiwari method