نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (مورد مطالعه: پالایشگاه نفت اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سپاهان

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اندازه‌گیری شاخص‌های تولید پایدار به علت دستورات دولت و افزایش آگاهی افراد برای حفاظت از محیط زیست و کاهش ضایعات، در حال تبدیل شدن به یک فعالیت مهم زیست محیطی است. شاخص‌های تولید پایدار می‌تواند برای ارزیابی اثر فعالیت‌های مختلف مدیریت و تولید استفاده شود و در نتیجه یک سازوکار مناسب برای نظارت بر عملکرد تولید پایدار به منظور حرکت به سمت پایداری شرکت فراهم کند. هدف از انجام این پژوهش، ارتقاء سطح پایداری در پالایشگاه نفت اصفهان از طریق شناسایی شاخص‌های تولید پایدار و تعیین روابط میان این شاخص‌ها به منظور تدوین مدل تولید پایدار و همچنین تعیین شدت اثر شاخص‌ها بر یکدیگر میباشد. بدین منظور با استفاده از مرور گسترده ادبیات موضوع و همچنین نظرات خبرگان، 12 شاخص تولید پایدار در پالایشگاه شناسایی شدند. سپس با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری روابط میان این شاخص‌ها و اثرگذار یا اثرپذیر بودن آنها تعیین گردید. به منظور تعیین شدت این روابط از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که انجام نظارت وکنترل، استفاده از منابع با بهره وری بالا، استفاده از فن آوری با بهره وری بالا، بهینه سازی برنامه تولید برای بهبود بهره‌وری شاخص‌های اساسی دستیابی به تولید پایدار در پالایشگاه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Map of sustainable production model using approach of ISM and fuzzy DEMATEL (case study : Oil Refinery of esfahan)

چکیده [English]

Sustainable production indicators measurement is becoming an important environmental activity because of government regulations and increase in the public awareness in protecting environment and reducing wastes. Such indicators can be used for evaluating the effects of different production and managerial activities. As a result, a reliable mechanism will be developed for monitoring sustainable performance of companies. The purpose of this study is to improve sustainability in the Isfahan oil Refinery through identifying sustainable production indicators and investigating their relationships. The present study aims to develop a sustainable production model and also determine the impact of indicators on each other. To do this, 12 indicators of sustainable production have been recognized through reviewing the literature and interviewing 10 experts in the Isfahan Oil Refinery. In the next step, the relationships among these indicators were investigated through Interpretive Structural Modeling (ISM). In addition, DEMATEL Fuzzy technique was employed for determining severity of these relationships. The results of this study revealed that implementation of supervision and control, utilization of high-efficient resources, utilization of high-efficiency technology, and optimized production schedule for improving efficiency are the main indicators of sustainable production in the Isfahan Oil Refinery. The results of this study can be effective in directing the managers of Isfahan Oil Refinery toward sustainable production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: sustainability
  • Sustainable Production
  • ISM
  • FDEMATEL