رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامه‌ریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روش‌های فراابتکاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان d.mohamadi@ase.ui.ac.ir

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان

چکیده

طرح‌ریزی فرآیند شامل تعیین مناسب‌ترین و کارآمدترین فرآیند‌های ساخت (مونتاژ) و نیز تعیین توالی آنها به منظور تولید یک محصول (قطعه)، مطابق با مشخصه‌های مورد نیازی است که در مستندات طراحی محصول، ذکر شده است.در مقاله حاضر در رویکردی یکپارچه به بهینه‌سازی برنامه‌ریزی فرایند و زمانبندی با در نظر داشتن پارامترهای کیفی موثر در سیستم ساخت و تولید کارگاهی و انعطاف‌پذیر پرداخته شده است. برای حل مسئله، از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و سیستم استنتاج فازی در قالب توابع هدف چندگانه و آرمانی شامل کمینه‌سازی هزینه و زمان پردارش قطعات و بیشینه‌سازی مطلوبیت طرح فرایند (از نظر پارامترهای کیفی جریان مواد، پایداری، سهولت جابه‌جایی و ارتباط نظارتی) با استفاده از پایگاه دانش فازی و با توجه به محدودیت‌های سیستمی و آرمانی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که الگوریتم فراابتکاری شبیه سازی تبرید با توجه به مثال موردی ارائه شده نسبت به الگوریتم‌های رقابت استعماری، ازدحام ذرات و کلونی زنبور عسل کارایی بهتری در حل مدل پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated Approach of Scheduling and Process Planning Based on Combining Fuzzy Knowledge Base and Meta Heuristic Method

چکیده [English]

Process planning involves determining the most suitable criteria and efficient processes, manufacturing (assembly) and sequenced in order to produce a product (part), in accordance with attributes required in product design documentation. In most previous studies, in addition to resolving this problem in a general purpose function, quality parameters affect in the sequencing of orders are not included.In this research, optimization of the process planning and scheduling with Contemplate qualitative parameters Execution using an integrated approach Fuzzy Inference System and Metaheuristic algorithm with multiple objective functions and Constraint of ideal planning. Objective functions including the minimization of cost and time of processing parts and maximize the utility of the process design using fuzzy knowledge base. Accordingly simulated anneling algorithm be able to resolving the involved problem with multiple objective function. Accordingly simulated anneling algorithm be able to resolving the involved problem with multiple objective function. Accordingly simulated anneling algorithm be able to resolving the involved problem with multiple objective function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • process planning
  • Scheduling
  • Simulated Annealing
  • flexible manufacturing system