استفاده از مدل حداکثر پوشش وزن‌دار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی شعب بانک (موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای افزایش سود، کاهش هزینه، رقابت با رقبا، جذب مشتریان و افزایش بهره‌وری در تلاش هستند. یکی از عواملی که به عملی کردن این استراتژی‌ها کمک می‌کند مکان‌یابی بهینه شعب می‌باشد. این تحقیق با هدف مکان‌یابی شعب بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهران انجام گرفته است. از آنجا که تمرکز مراکز خدماتی از جمله بانک‌ها بر بیشترین سرویس‌دهی و یا در صورت امکان سرویس‌دهی کامل خدمات به مشتریان است از بین تمامی مدل‌های پوشش، مدل حداکثر پوشش به عنوان بهترین گزینه برای مکان‌یابی شعب بانک انتخاب شده است. برای این منظور ابتدا ادبیات مکان‌یابی شعب بانک، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مساله مکان‌یابی حداکثر پوشش (MCLP) بررسی شدند. سپس محقق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان به شناسایی معیارها و زیرمعیارهای موثر در مکان‌یابی شعب بانک پرداخت. وزن معیارها و زیرمعیارها با پخش کردن پرسشنامه بین مدیران بانک تعیین گردید. از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای استخراج برخی از اطلاعات ورودی به مدل و از مدل حداکثر پوشش وزن‌دار با در نظر گرفتن پوشش جزئی برای تعیین بهترین مکان‌ها استفاده شد. مدل برنامه‌ریزی ریاضی با 363 متغیر صفر و یک، 122 محدودیت، 121 ناحیه تقاضا، 121 نقطه بالقوه، بافر 1000 متر، α=0.75، b=50%، θ=2 ، 8 و 30 شعبه (با دو سناریو مختلف) نوشته و در نرم‌افزار GAMS حل شد. واضح است که با حل سناریو اول 8 و با حل سناریو دوم 30 مکان مناسب برای افتتاح شعبه به عنوان خروجی بدست خواهند آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Weighted Maximal Covering Model with Partial Covering and Geographical Information Systems in Locating Bank Branches (Case Study: Mehr Eghtesad Bank Branches in the region 1)

نویسنده [English]

  • sara aryaee 2
2 MSc. student, University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays banks, finance and credit institutions are trying to increase profits, reduce costs, compete with rivals, attract customers and increase productivity. One of the factors that contributes to the implementation of these strategies is the optimum location of branches. Locating Mehr Eghtesad bank branches in the region 1 in Tehran city is the aim of this research. Among the all the covering models, Maximal Covering Location model is chosen as the best option to locate the new branches on account of focusing on maximal or full covering to the service areas by service centers such as banks. Through library Studies and interviewing with managers and experts, the researcher chose the most important criteria and sub criteria for locating bank branches. The weights of criteria and sub criteria were determined through filling the questionnaires by managers. GIS was used to determine the potential points and extracting some data for solving the models. For choosing the best locations, the weighted maximal covering model with partial covering was used. Mathematical programming model was made with 363 binary variables, 122 constraints, 121 demand areas, 121 demand points, the 1000 m buffer, α = 0.75, b = 50%, θ = 2 and s= 8 & 30 (two different scenarios). Then it was solved in GAMS software. It is clear that by solving the first and second scenario subsequently 8 and 30 suitable locations to open new branches will be chosen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Bank Branches
  • Geographical Information System (GIS)
  • Weighted Maximal Covering Model with Partial Covering