مدل شبیه‌سازی پذیرش موبایل‌بانک توسط مشتریان بانک‌ها با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده

پذیرش فناوری و محصولات توسعه یافته، یکی از مسائل مورد علاقه همیشگی برای مدیران ارشد سازمان‌های نوآور محسوب میشود. توسعه محصولات و خدمات جدید هزینههای بالای تحقیق و توسعه را به دنبال خواهد داشت. با این حال در برخی موارد، محصولات و خدمات جدید بوسیله بازار هدف و مشتریان مورد پذیرش قرار نمیگیرند و سودآوری مورد انتظار نیز برآورده نمی‌شود. هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانکها میباشد. در این مقاله، ضمن مرور پژوهشهای انجام شده در زمینه پذیرش فناوری و شناسایی متغیرهای مؤثر بر پذیرش موبایل بانک، به منظور شناخت بهتر متغیرهای تأثیرگذار و درک پویاییهای حاکم بر این فرآیند، با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستمها و ترسیم نمودارهای علت و معلولی، مدلی برای تحلیل دینامیکهای پذیرش موبایل بانک ارائه می‌شود. در نهایت چهار سناریوی تصمیم روی مدل شبیه سازی ونتایج حاصل مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد. نتایج نشان می‌دهد بهبود عوامل موثر روی قصد استفاده مشتریان از موبایل بانک راهکاری اثربخش تر نسبت به سیاست‌های افزایش تبلیغات و افزایش خدمات قابل ارائه در موبایل بانک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A System dynamics model for Mobile Banking adoption

نویسندگان [English]

  • Mahdi Bastan 1
  • Reza Ramazani Khorshid-doust 2
1 Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
2 Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic)
چکیده [English]

Adoption of technology and developed products is always one of the favorite issues for innovator organizations' major managers. Developing products and new services, follows high amounts of money that is needed for researches and developing. Anyway in some cases, new services and products, are not accepted by target market and customers and also doesn’t serves our expectances regarding benefits. The purpose of this research is to provide a good intuition regarding effective reasons for mobile banking adoption by banks' customers. In this research, we will review last researches about acceptance of technology and recognizing effective variables in mobile banking adoption in order to know effective variables and perceiving the dynamics on this process, by using systems dynamics methodology and drawing cause and effects' diagram, and also we will give a model for analysis of dynamic of mobile banking adoption. Finally, the results of proposed scenarios would be done and be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Banking, Mobile Banking, Technology Acceptance Model
  • System Dynamics
  • Adoption