بررسی نقش مستقیم محرکهای زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

هدف تحقیق بررسی نقش محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره و عملکرد شرکتهای تولیدی استان
قزوین میباشد. در این تحقیق فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تعدیلگر رابطه استفاده شده است. تحقیق شامل
1 فرضیه میباشد که دادهها با استفاده از پرسشنامه از نمونه 95 تایی از مدیران زنجیره تامین، بر اساس مدل
معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی جمعآوری و مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته
اند. یافتههای تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت محرکهای داخلی و تاثیر منفی محرکهای خارجی بر
یکپارچگی زنجیره تامین میباشد. بررسی اثر تعدیلکنندگی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین محرکها و
یکپارچگی نشان داد که فرهنگ سازمانی اثر تعدیلکنندگی در رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی
زنجیره دارد، اما بر رابطه میان محرکهای داخلی و یکپارچگی اثر تعدیلکنندگی ندارد. در نهایت یکپارچگی
زنجیره تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی و عملیاتی سازمان دارد. نتایج حاصل از این تحقیق درک
صحیحی به مدیران زنجیره تامین ارائه میدهد و آنها را به شناسائی عوامل تاثیرگذار بر یکپارچگی و بهبود
عملکرد سازمان رهنمون مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Direct Role of Supply Chain Drivers and Moderating Role of Organizational Culture on Improving Supply Chain Performance (The Case: Manufacturing Companies of Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Safar Fazli 1
  • Zahra Amin Afshar 2
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the effect of supply chain drivers on Qazvin manufacturing companies’ supply chain integration and company performance. The organizational culture has been used as a moderating factor in this relation. The study has 6 hypotheses in which data are gathered with questionnaire form 79 supply chain managers, as required sample, using structural equation model with the partial least square analyzed. The findings revealed that internal drivers have positive impact on supply chain integration. Also none of the dimensions of external drivers have positive impact on integration. As the results show, organizational culture mediates the relation between external drivers and supply chain integration, but does not mediate the relation between internal drivers and integration. Eventually, supply chain integration has a positive and significant impact on company financial and operational performance. The results of this study provide a comprehensive understanding to supply chain managers and lead them to identify effective factors on supply chain integration and improving company performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company performance
  • Organizational Culture
  • Supply chain drivers
  • Supply chain integration
آذر، عادل.، غلامزاده، رسول.، قنواتی، مهدی. ) 4354 (. " مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت:
کاربرد نرم افزار smart-PLS " .تهران: نگاه دانش .
آقاجانی، حسنعلی. ملکی، مهدی. ) 4354 ( " ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با
استفاده ترکیبی از رویکرد کارت امتیازی متوازن و فرایند سلسله مراتب تحلیلی". مجله تحقیق در
- . عملیات و کاربردهای آن، سال 5، شماره 3 )پیاپی، 31 (، پاییز 54 . ص 44 4
انصاری، ایمان.، صادقی مقدم، محمدرضا.، ) 4353 (. " شناسایی، تعیین رواب و سط بندی
محرکهای مدیریت زنجیره تممین سبز با رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری". فصلنامه علمی -
پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. - . سال دوازدهم، شماره 93 ، زمستان 53 . ص. 413 490
فضلی، صفر.، هوشنگی، محسن.، ) 4353 (. " تاثیر سرمایه اجتماعی بر رواب خریدار تامین کننده در -
شرکتهای تولیدی استان قزوین"، مجله مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 4، بهار و
- . تابستان 4353 ، صفحه 51 99
ناومی، شمسالدین.، خریدار، فاطمه. ) 4354 ( " تاثیر ابعاد زنجیرهتامین یکپارچه بر توانمندیهای رقابتی در
- صنایع غذائی و آشامیدنی مشهد". فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات صنعتی. سال نهم، ص: 4 11 .
Anderson, M.G., Katz, P. B., (1998). “Strategic sourcing”. International Journal of Logistic Management 9 (1), 1-13.
Beheshti, H., Oghazi, P., Mostaghel, R., and Hultman, M. (2014), “Supply chain integration and firm performance: an empirical study of Swedish manufacturing firms”. Competitiveness Review. 24:1, 20-31.
Bhagat, R., Kedia, B., Triandis, H. (2002). “Cultural variation in the cross border transfer of organizational knowledge: An integrative framework”. Academy of Management Review, 27(2), 204–221.
Braunscheidel, M. J., Suresh, N. C., Boisnier, A. D. (2010). “Investigating the impact of organizational culture on supply chain integration”. Human Resource Management, 49(5), 883-911.
Cameron, K. S., Quinn R. E., (1999). “Diagnosing and changing
organizational culture”. Reading, MA: Addison-Wesley.
Campbell, J., Sankaran, J., (2005). “An inductive framework for

enhancing supply chain integration”. International Journal of Production Research, 43(16), 3321-3351.
Chen, I., Paulraj, A., (2004). “Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements”. Journal of Operations Management, 22(2), 119-150.
Chin, W. W., (1998). “The partial least squares approach to structural equation modeling”. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Clancy, P. I. (1998). “All the ducks in a row”, World Trade, 11 (9), 54‐6.
Danese P, Romano, P., Formentini, M., (2013), “The impact of supply chain integration on responsiveness: the moderating effect of using an international supplier network”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49 (1):125–40.
Davis, T. (1993). “Effective supply chain management”. Sloan Management Review, 34(4), 35.
Denison, D. R., Spreitzer, G. M. (1991). “Organizational culture and organizational development: a competing values approach”. Research in Organizational Change and Development, 5, 1-21.
Droge, C., Jayaram, J., Vickery, S.(2004). “The effects of internal versus external integration practices on time-based performance and overall firm performance”. Journal of Operations Management, 22(6), 557-573.
Ettlie J. E., Reza E. M., (1992). “Organizational integration and process innovation”. Academy of Management Journal, 795-827.
Fawcett, S. E., Magnan, G. M. (2002). “The rhetoric and reality of supply chain integration”. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 32(5), 339-361.
Fazli, S., Amin Afshar, Z. (2014). “The Role of Drivers on Supply Chain Integration”, Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 4(12), 347-359.
Hooshangi, M., Fazli, S., Mirhosseini, S. S., (2016). “The mediation

role of buyer's satisfaction in relationship between structural capital with performance”, International Journal of Logistics Systems and Management. 23 (3), 329–342.
Flynn, B. B., Huo, B., Hao, X. (2010). “The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach”. Journal of Operations Management, 28(1), 58-71.
Fornell, C., Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error”. Journal of Marketing Research. 18 (1), 39-50.
Frohlich, M.T., Westbrook, R. (2001), “Arcs of integration: an international study of supply chain strategies”, Journal of Operations Management, Vol. 19 No. 2, pp. 185-200.
Germain, R., Iyer, V. (2006), “The Interaction of Internal and Downstream Integration and its Association with Performance,” Journal of Business Logistics, 27 (2), 29-52.
Handfield, R., Nichols, E. L. (1999) “Introduction to Supply Chain Management”. New Jersey, N. J.: Upper Saddle River: Prentice Hall.
He, Y. Q., Lai, K. K., (2012). “Supply chain integration and service oriented transformation: evidence from Chinese equipment manufacturers”, International Journal of Production Economics, 135, 791-799.
Huo, B., Qi, Y., Wang, Z., Zhao, X. (2014) “The impact of supply chain integration on firm Performance: The moderating role of competitive strategy”. Supply Chain Management: An International Journal. 19: 4, 369–384.
Kaynak, H., Hartley, J. (2008). “A replication and extension of quality management into the supply chain”. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489.
Kim, D., Cavusgil, E. (2009). “The impact of supply chain integration on brand equity”. Journal of Business and Industrial Marketing, 24(7), 496-505.
Lee, Y. (2007). “A Research Model for Collaborative Knowledge

Management Practice, Supply Chain Integration and Performance”. Phd. A Dissertation in Manufacturing Management and Engineering. The University of Toledo, Ohio, United States.
Lockstrom, M., Schadel, J., Harrison, N., Moser, R., Malhotra, M. K. (2010). “Antecedents to supplier integration in the automotive industry: a multiple-case study of foreign subsidiaries in China”. Journal of Operations Management 28 (3), 240–258.
Lummus, R. R., Vokurka, R. J. (1999). “Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines”. Industrial Management and Data Systems, 99(1), 11-17.
Mentzer, J. T., Min, S., Zacharia, Z. G. (2000). “The nature of inter-firm partnering in supply chain management”. Journal of Retailing, 76(4), 549-568.
Mitra, S., Singhal, V. (2008). “Supply chain integration and shareholder value: evidence from consortium based industry exchanges”. Journal of Operations Management, 26(1), 96-114.
Park, H., Ribiere, V., Schulte Jr, W. (2004).“Critical attributes of organizational culture that promote knowledge management technology implementation success”.Journal of Knowledge Management, 8(3),106-117.
Quinn, R. E., Spreitzer, G. M. (1991). "The psychometrics of the competing values culture instrument and an analysis of the impact of organizational culture on quality of life", Research in Organizational Change and Development, 12(6), 5 1–21.
Richey, R. G. J., Chen, H., Upreti, R., Fawcett, S., Adams, F. (2009) “The moderating role of barriers on the relationship between drivers to supply chain integration and firm performance”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 39)10(, 826-840.
Rosenzweig, E. D., Roth, A., Dean Jr, J. W. (2003). “The influence of an integration strategy on competitive capabilities and business performance: an exploratory study of consumer products manufacturers”. Journal of Operations Management, 21(4), 437-456.
Schein, E. (2004). Organizational Culture and Leadership, 3rd ed. San Francisco: Wiley.

Shao, Z., Feng., Y., Liu, L. (2012). “The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning systems success: An empirical study in China”, Computers in Human Behavior 28. 2400–2413.
Souder, W. E., Sherman, Davies C. R. (1998). “Environmental uncertainty, organizational integration and new product development effectiveness: a test of contingency theory”. Journal of Product Innovation Management, 15. 520-533.
Sun, H., Ni, W. (2012) “The impact of upstream supply and downstream demand integration on quality management and quality performance”. International Journal of Quality & Reliability Management. 29(8), 872-890.
Wong, C. Y., Boon-itt, S., Wong, C. W. Y. (2011). “The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance”. Journal of Operations Management. 29(6), 604–615.
Yeung, Y., Jeff H .Willem S. Min Z. and Baofeng H. (2008). “The effects of trust and coercive power on supplier integration”. International journal of Production Economics. 120: 66–78.
DOI:10.1016/j.ijpe.2008.07.014.
Yunus N. E. (2012) “Drivers of supply chain integration and the role of organizational culture: empirical evidence from Indonesia”. Phd Dissertation in Business Administration, Department of Business Administration in the Graduate School Southern Illinois University Carbondale. UMI No., 3543916.
Zailani, S., Rajagopal, P. (2005) “Supply chain integration and performance: US versus East Asian companies”. Supply Chain Management, 10 (5), 379–393.
Zhao, L., Huo, B., Sun, L., Zhao, X. (2013) “The impact of supply chain risk on supply chain integration and company performance: a global investigation”. Supply Chain Management: An International Journal. 18(2), 115–131.