مدل یکپارچه گسترش عملکرد کیفیت فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و تکنیک متوسط موزون فازی برای چابک سازی تولید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت دانشگاه سمنان، (مسئول مکاتبات)

چکیده

سازمان های تولیدی عصر اطلاعات و ارتباطات با چالش های متعددی از جمله مشتریان متوقع وخواهان محصولات کم هزینه و باکیفیت بالاتر، پاسخ گویی به نیازهای خاص و به سرعت در حال تغییر مواجه هستند که برای تفوق بر آنها، مدل ها و سیستمهای جدید تولید را جستجو می کنند. پارادایم چابکی تولید به عنوان راه حلی برا تفوق بر این چالش ها به مدیران سازمان های تولیدی عرضه شده است. در این مقاله یک مدل فازی برای چابک سازی تولید ارائه شده است. این مدل به مدیران سازمان های تولیدی کمک می کند: الف-از اولویت های رقابتی سازمان خود آگاه شوند. ب- قابلیت های چابکی تولید خود را بشناسند. د- برای تحقق اولویت های رقابتی خود، از طریق سرمایه گذاری بر روی مهمترین تواناسازهای چابکی تولید، قابلیت های چابکی تولید خود را بهبود بخشند. نتایج حاصل از اجرای این مدل در شرکت های فولاد صنعت فولاد خوزستان نشان داد که هر شرکتی بایستی بر روی مهمترین تواناسازهای چابکی تولید خود برای بهبود قابلیت های چابکی تولید، و در نتیجه دستیابی به اولویت های رقابتی خود تمرکز و سرمایه گذاری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The integrated model of Fuzzy QFD, Fuzzy AHP fuzzy weighted averaged technique for building agile of manufacture

نویسنده [English]

  • Seddigheh Khorshid
چکیده [English]

The manufacturing organizations of information and communication era are facing numerous challenges, including the challenges of demanding customers seeking high quality, low cost products, responsive to their specific and rapidly changing needs. They are seeking manufacturing new models and systems in order to overcome them. Manufacturing agility paradigm has been offered manufacturing organizations' managers as a solution for coping these challenges. In this article, I offer a fuzzy model to build agile of manufacture. This model will be helped manufacturing organizations' managers: a. to find organizations' competitive priorities. b. To know their own organization's manufacturing agility capabilities. c. To know their own organization's manufacturing agility enablers. d. To focus and capitalize on the most important of their own organization's manufacturing agility enablers in order to improve their own organization's manufacturing agility capabilities, and as a result, to achieve their own organization's competitive priorities. The results of implementing model in the firms of Khozestan Steel Industry indicate, that each firm can select and implement the set of agility enablers with focusing on its competitive priorities through developing and improving the set of agility capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing agility
  • QFD
  • fuzzy AHP
  • fuzzy weighted average technique