نویسنده = بامداد صوفی، جهانیار
تعداد مقالات: 4
3. مدل عملیاتی ارزیابی چابکی زنجیره تامین شرکت ملی نفت ایران مورد مطالعه شرکت مناطق نفت خیز جنوب

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 49-73

روح الله سهرابی؛ ابوالفضل کزازی؛ جهانیار بامداد صوفی


4. تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 55-70

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی