نویسنده = صفایی قادیکلایی، عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
2. معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه

دوره 8، شماره 19، زمستان 1389، صفحه 217-238

میرزا حسن حسینی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ سمیه علوی نژاد