نویسنده = آقاجانی افروزی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 13، شماره 36، بهار 1394، صفحه 61-94

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح