نویسنده = آتش سوز، علی
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی تفسیری- ساختاری ریسک های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 39-73

10.22054/jims.2016.4168

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


2. ارائه مدل ترکیبی GP-ANP جهت طرح ریزی محصول در QFD

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 41-74

منصور مومنی؛ علی آتش سوز