نویسنده = عموزاد مهدیرجی، حنان
تعداد مقالات: 2
1. مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 21-39

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی


2. رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-19

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده