نویسنده = فرتوک زاده، حمید رضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تجربی متدولوژی دلفی در ارائة نقشة ریسک های استراتژیک در نظام بانکی

دوره 11، شماره 29، تابستان 1392، صفحه 139-154

حمید رضا فرتوک زاده؛ مهدی الهی