نویسنده = جبارزاده، یونس
تعداد مقالات: 1
1. رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفةهای گمرکی مطالعة موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم

دوره 11، شماره 28، بهار 1392، صفحه 1-19

علی محقر؛ یونس جبارزاده؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ نیما مختارزاده