نویسنده = شمس شمیرانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 27-50

10.22054/jims.2017.7337

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی