نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 1
1. طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت )رویکرد مدل کانو فازی(

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 6-21

عادل آذر؛ مریم شریعتی راد