نویسنده = خواجه نوری، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 117-157

10.22054/jims.2016.7340

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری