نویسنده = جوکار، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری

دوره 14، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 135-161

10.22054/jims.2017.7033

داریوش محمدی زنجیرانی؛ مجید اسماعیلیان؛ سعیده جوکار