نویسنده = آرمان، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 10، شماره 27، زمستان 1391، صفحه 94-117

محمد حسین آرمان؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سارا مژدهی؛ علی نظرلی