نویسنده = رحیم نیا، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارایه مدلی مفهومی و کاربردی برای شرکت های صنعتی کوچک

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 49-70

فریبرز رحیم نیا؛ شمس الدین ناظمی؛ ابراهیم مشرقی