نویسنده = ابراهیم پور ازبری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی

دوره 16، شماره 49، تابستان 1397، صفحه 37-66

10.22054/jims.2018.8785

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی