نویسنده = ابراهیم پور ازبری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

دوره 15، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 121-150

10.22054/jims.2017.8119

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ محسن مومنه