نویسنده = حیدری دهویی، جلیل
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از مدل حداکثر پوشش وزن‌دار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان‌یابی شعب بانک (موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد در منطقه یک شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.22054/jims.2020.11429

علی محقر؛ سارا آریایی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان


3. استفاده از مدل حداکثر پوشش وزندار با پوشش جزئی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی شعب بانک

دوره 15، شماره 47، زمستان 1396، صفحه 1-22

10.22054/jims.2017.8114

علی محقر؛ سارا آریائی؛ جلیل حیدری دهویی؛ آرا تومانیان