نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 4
2. طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 23-48

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی