نویسنده = بنیادی نائینی، علی
تعداد مقالات: 1
1. پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

دوره 14، شماره 40، بهار 1395، صفحه 165-187

10.22054/jims.2016.3914

علی بنیادی نائینی؛ سعید یوسفی؛ محمدعلی فائضی راد