نویسنده = شاهرودی، کامبیز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 181-206

10.22054/jims.2018.15618.1551

محسن شفیعی نیک آبادی؛ کامبیز شاهرودی؛ اکرم اویسی عمران؛ محمدرضا خسروی