نویسنده = اسماعیلیان، مجید
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری

دوره 14، شماره 43، زمستان 1395، صفحه 135-161

10.22054/jims.2017.7033

داریوش محمدی زنجیرانی؛ مجید اسماعیلیان؛ سعیده جوکار


2. زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

دوره 14، شماره 41، تابستان 1395، صفحه 163-187

10.22054/jims.2016.4172

مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی