نویسنده = سلامی، سعید رضا
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور

دوره 1، شماره 3، زمستان 1382، صفحه 73-95

سعید رضا سلامی؛ مهدی گودرزی