نویسنده = رشید کابلی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 21-39

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی