نویسنده = جعفر نژاد، احمد
تعداد مقالات: 3
1. تعیین نقطه سفارش مجدد برای خرید کالا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های بازرگانی

دوره 9، شماره 22، پاییز 1390، صفحه 1-21

احمد جعفر نژاد؛ حنان عمو زاد مهدیرجی؛ جواد عموزاده


2. ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های ANP و DEMATEL در شرایط فازی

دوره 8، شماره 20، بهار 1390، صفحه 1-25

احمد جعفر نژاد؛ احمد احمدی؛ محمد حسن ملکی