نویسنده = سلیمی، نگین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

دوره 2، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 89-106

جعفر رضائی؛ نگین سلیمی