نویسنده = رضایی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 1-13

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی