نویسنده = شفیعا، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل راهبرد توسعه و انتخاب فناوری مناسب در صنعت پارافین

دوره 2، شماره 7، زمستان 1383، صفحه 15-35

عارف طیبا؛ محمد علی شفیعا