نویسنده = شهباز مرادی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوا با استفاده از نظریه بنیادین، رویکردی عملیاتی و نوین در روش تحقیق کیفی

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 55-70

جهانیار بامداد صوفی؛ سعید شهباز مرادی؛ مجید سلیمی