نویسنده = سخدری، کمال
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

دوره 3، شماره 8، بهار 1384، صفحه 95-109

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری