نویسنده = شریفی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

دوره 5، شماره 14، زمستان 1385، صفحه 75-110

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی