نویسنده = تونکه نژاد، ماندنی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل قابلیت های کارکنان با استفاده از تئوری زمینه یابی

دوره 6، شماره 15، بهار 1386، صفحه 25-50

قاسم انصاری رنانی؛ ماندنی تونکه نژاد