نویسنده = اسد پور، امین
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت کنکاش – سیبرنتیک در فرایند یادگیری سازمانی

دوره 6، شماره 16، تابستان 1386، صفحه 125-166

وجه ا... قربانی زاده؛ امین اسد پور