نویسنده = ابطحی، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی در تحلیل پوششی داده ها برای بدست آوردن وزن های مشترک با استفاده از منطق فازی

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 135-151

مقصود امیری؛ امیر علیمی؛ سید حسین ابطحی