نویسنده = شهرکی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 209-231

پیام چینی فروشان؛ بهروز پور قناد؛ نرگس شهرکی