نویسنده = عباسی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوا و هم واژگانی متغیرهای ابعاد عملیاتی و مالی زنجیره تامین

دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 35-80

10.22054/jims.2018.20400.1713

علی محمدی؛ مسلم علی محمدلو؛ عباس عباسی؛ مجتبی خلیفه