نویسنده = اسماعیل زاده، منصور
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

دوره 11، شماره 30، تابستان 1393، صفحه 23-50

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار