نویسنده = رحیمی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 18، شماره 56، بهار 1399، صفحه 1-49

10.22054/jims.2018.32671.2069

اکبر رحیمی؛ عباس راد؛ اکبر عالم تبریز؛ علیرضا موتمنی